BEIRATKOZÁS

 

Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás
9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.
Telefon/fax: 94/ 568-063
E-mail: viragjanos9724@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁSRÓL


Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák és Kőszegdoroszló (bölcsőde esetében Kőszegszerdahely is ) nevében értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha intézményébe a 2023/24. nevelési évre a beiratkozás a következő képpen alakul:


Az óvodai, bölcsődei beíratás időpontja:


2023. április 26. (szerda) 7.30 – 17.00
illetve április 27. (csütörtök) 7.30 – 17.00


Pótbeíratás: augusztus 15. (kedd) 8.00 – 17.00

A beíratás helyszíne: Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha, Nagycsömötei u. 8. (Telefon:94/200-241 )

Az intézmény honlapjáról /gyongyhazovoda.unas.hu/ illetve Lukácsháza Község honlapjáról / lukacshaza.hu /letölthető a bölcsődei, óvodai felvételi kérelem, melyet a gyermek és szülők hivatalos iratai alapján kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni a beíratásra. A gyermek személyi okmányainak ( anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya ) másolatát is kérjük mellékelni. Amennyiben nyomtatásra, fénymásolásra nincs lehetőségük, a beíratáskor az intézményben is lesz lehetőség másolásra, a nyomtatvány kitöltésére.


 

ÓVODA:

- Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint azt a kisgyermeket kötelező óvodába beíratni, aki 2023. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyben a hatályos jogszabályok alapján a rendőrség jár el.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§-ának (1) bekezdése alapján felvételre jelentkezhetnek még azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, – feltéve – hogy minden a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
- Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2023. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmenthető az óvodalátogatás alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet a Szombathelyi Járási Hivatalnak kell benyújtani.
- A gyermekek felvételéről a beiratkozást követően 2023. május 27-ig hoz döntést az intézmény vezetője. Elutasító határozat esetében annak kézhezvételétől számítva tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.


BÖLCSŐDE:


- A Gyvt.1997. XXXI. tv. 42/ A § (1)) értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.
- Felvehető az a gyermek, aki a fenntartó szerv működési területén (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely) a szülővel/gondozóval azonos lakcímen lakik, szüleik munkavégzés, nappali rendszerű képzésben való részvétel, betegség, egyéb oknál fogva gyermekük felügyeletét megoldani nem tudják. 

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időpontban, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek óvodai, bölcsődei beíratásáról!

 

 

Lukácsháza, 2023. 03. 26.

 

                                                                Virág János LOTTT elnök (sk.)

 

 

  

Letölthető nyomtatványok: 

 

Bölcsődei felvételi kérelem:

bolcsodei_felveteli_kerelem.pdf

 

Óvodai felvételi kérelem:

ovodai_felveteli_kerelem.pdf

Honlap készítés